Turkcha Lug‘at


so‘zmaʼnosi
bakmakboqmoq
elden geldiğinceholi-baqudrat
mezarqabr
erişmekerishmoq
ilerlemesiljish
YANLIŞyanglish
korkmakcho‘chimoq
itiraf etmekbo‘yniga olmoq
sözleşmelug‘at
pekimayli
patırtıolag‘ovur
belkihoynahoy
boksboks
başka türlüo‘zgacha
zaruretzarurat